B+E kategória

BE” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:

a) jellemzők:

aa) a járművezetővel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképességű „B” kategóriába tartozó vonójármű,

ab) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1100 kg,

ac) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, legalább 1,5 m széles, legalább 1,5 m magas, de a vonójárműnél nem alacsonyabb és nem keskenyebb,

ad) a járműszerelvény hosszúsága legalább 7,5 m,

ae) a járműszerelvény legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas,

af) a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömegének a 3500 kg-ot meg kell haladnia,

ag) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét;

b) kötelező felszerelések és tartozékok:

ba) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,

bb) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást;

c) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.

Tanfolyamra történő felvétel módja és feltételei:

 • A tanuló személyesen, vagy e-mailben jelentkezik
 • Betöltött 17,5 éves életkor
 • Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya/külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási engedély, nem kezdő vezetői engedély és érvényes „B” kategória
 • Telefonszám, g-mail.com-os e-mailcím
 • Legalább az alapfokú iskola (8. osztály) elvégzését  hitelt érdemlő módon igazoló bizonyítvány/oklevél eredeti – vagy hitelesített (kiállító vagy közjegyző által) példánya – kivételt képez – a saját jogon megszerzett doktori cím, ha Magyarországon kiállított személyazonosító igazolványba be van jegyezve, külföldön megszerzett bizonyítvány/oklevél esetén  hiteles  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítás is szükséges, kivétel, ha az okmány formailag és tartalmilag megegyezik és szerepel a hatósági mintatárban.
 • A tanuló nem állhat járművezetés eltiltás hatálya alatt
 • Tájékoztató elolvasása és elfogadása, aláírása
 • Felnőttképzési szerződés, jelentkezési lap aláírása
 • Első részlet befizetése
 • 18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén szülői/törvényes képviselői beleegyezés és aláírás is szükséges
 • Jelentkezéskor van lehetőség a tantárgyi foglalkozások részvétele és vizsgakötelezettség alól (Szü.,Mu.,Bü.) felmentést kérelmezni a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3.sz. melléklet 4.1.1.- 4.1.4. pont. értelme szerint.

Az elméleti tantermi tanfolyam kötelező óraszáma:

 • Közlekedési alapismertek: 5 óra
 • Járművezetés elmélet: 3 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 3 óra
 • Munkavédelem: 3 óra

Az elméleti E-learning képzés:

Online rendszerű oktatási forma, amely több éve bizonyítottan eredményes. A képzés során a tanuló önállóan, a saját időbeosztásának, haladási ütemének megfelelően sajátíthatja el a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyamot. Igény esetén szakoktató bevonásával személyes konzultációt is biztosítunk.

A tananyag (tanfolyam+vizsgafelkészítő teszt)180 napig elérhető, ez idő alatt szükséges a képzést elvégezni, ellenkező esetben újbóli befizetéssel lehet ismételt tanfolyamot kezdeni. A minimális tanulási idő 5 óra, a maximum 75 óra, ennyi a 180 napon belüli tanulási időkeret. A tanfolyam elvégzése után a program hozzáférést biztosít a vizsgafelkészítő tesztekhez. Igény esetén az E-learning tananyag pótórákkal (90 nap/12ó), az elméleti vizsgára felkészítő teszt (90 nap/12 óra) bővíthető.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • Az előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • Az első vizsgaeseményig a tanfolyam kezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

Az első elméleti vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: (50 perc/óra)

 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ.): 8 óra
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Főoktatás: 10 óra 
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Gyakorlati vizsgára bocsájtható, aki:

 • Az elméleti vizsgát sikeresen teljesítette
 • A 18. életévét betöltötte
 • Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (192 km) teljesítése után tehet.

Gyakorlati vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.

Részletesebben a vállalási feltételekben!

Autósiskolánk nevében a képzés elvégzéséhez, a vizsgákhoz sok sikert és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!